TIN MỪNG VU QUY CON BẠN NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

TIN MỪNG VU QUY CON BẠN NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

 

BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN BANMÊTHUỘT

LỚP 11AB (1964&1975)

Nhận được tin mừng của hai bạn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG & VŨ VIẾT HÙNG

báo tin Lễ Vu Quy

Trưởng Nữ

Maria
VŨ THỊ HƯƠNG THẢO

Sánh duyên cùng

Trưởng Nam

 Giuse
NGUYỄN VĂN TÚ


Lễ Hôn Phối sẽ được cử hành tại Tại Thánh Đường Giáo Xứ Dũng Lạc BMT

vào lúc 08g00' ngày 26.5.2012 (06/4 nhuận - Nhâm Thìn)

THAY MẬT CỰU HỌC SINH LA SAN BAN MÊ THUỘT

Chúc mừng  hai cháu

HƯƠNG THẢO & VĂN TÚ

Trăm Năm Hạnh Phúc

Kính chúc hai họ VŨ & NGUYỄN

Kết chặt tình thông gia

Chung vui cùng hai bạn THU HƯƠNG & VIẾT HÙNG